NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ GIAO HÀNG VÀ THANH TOÁN | OPTICON

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ GIAO HÀNG VÀ THANH TOÁN 

Hồ sơ được lưu tại Tòa án Quận Amsterdam, Hà Lan

Công ty Opticon Sensors Europe B.V. 

Opaallaan 35 

2132 XV Hoofddorp 

Hà Lan

Đã đăng ký tại Phòng Thương Mại Amsterdam theo số 34064005

Khả năng áp dụng

Những Điều Khoản và Điều Kiện chung về Giao Hàng và Thanh Toán được áp dụng cho mọi hợp đồng và bảng báo giá của Công ty Opticon Sensors Europe B.V. (gọi tắt là Opticon) liên quan đến hoạt động bán hàng và/hoặc cung ứng dịch vụ, trong đó bao gồm dịch vụ phần mềm. Bất kỳ sự khác biệt và sửa đổi đối với Những Điều Khoản và Điều Kiện chỉ có hiệu lực ràng buộc trong trường hợp có văn bản xác nhận và có chữ ký hợp pháp của người đại diện được ủy quyền của Opticon. Điều khoản và Điều kiện chung của khách hàng sẽ không có hiệu lực áp dụng nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản và có chữ ký hợp pháp của người đại diện được ủy quyền của Opticon. Trong nội dung của Những Điều Khoản và Điều Kiện, “khách hàng” được hiểu là “người mua hàng” hay “nhà phân phối” tùy hoàn cảnh.

Thực hiện hợp đồng

Hợp đồng giao hàng và/ hoặc cung ứng dịch vụ sẽ được xem là được tiến hành thực hiện giữa Opticon và khách hàng khi đơn đặt hàng của khách hàng được xác nhận bằng văn bản bởi Opticon hoặc khi Opticon đã tiến hành giao hàng theo đơn đặt hàng.

Giá

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản, Opticon sẽ giao hàng theo giá được quy định trong bảng giá của Opticon có hiệu lực kể từ ngày Opticon xác nhận đơn hàng. Bảng giá của Opticon không bao gồm thuế GTGT Hà Lan, thuế xuất nhập khẩu có thể có, chi phí bảo hiểm và bất kỳ khoản phí cài đặt cần thiết. Opticon có quyền điều chỉnh giá của hàng hóa và/hoặc dịch vụ tùy thời điểm.

Chào hàng và báo giá

Trừ trường hợp có chỉ thị riêng của Opticon, tất cả hoạt động chào hàng và báo giá được thực hiện bởi Opticon hoặc với tư cách thay mặt Opticon đều không phát sinh nghĩa vụ và có hiệu lực trong 30 ngày. Opticon có quyền rút lại lời đề nghị bán hàng trong vòng 05 ngày làm việc sau ngày nhận được sự chấp thuận mua hàng từ khách hàng. Đơn đặt hàng, hợp đồng và thỏa thuận mua bán chỉ phát sinh nghĩa vụ ràng buộc đối với Opticon nếu khách hàng nhận được xác nhận bằng văn bản và có chữ ký hợp pháp của người đại diện được ủy quyền của Opticon. Opticon không chịu trách nhiệm đối với những khác biệt, sai lệch của hình ảnh minh họa, hình vẽ và các thông số kỹ thuật khác trong thư chào hàng, thư xác nhận đơn hàng, vì hình ảnh minh họa, hình vẽ và các thông số kỹ thuật khác chỉ mang tính chất chỉ dẫn chung và không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ ràng buộc. Opticon có quyền sửa đổi dịch vụ, thay đổi hàng hóa, thông số kỹ thuật và thông tin hướng dẫn sử dụng nhằm mục đích cải thiện và tuân theo các tiêu chuẩn, quy định của Chính phủ.

Giao hàng

Sau khi Opticon nhận được dữ liệu, hàng hóa và/hoặc khoản thanh toán cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng, Opticon tiến hành xử lý đơn hàng và giao hàng. Opticon thông báo thời gian giao hàng dự kiến. Trong trường hợp khách hàng muốn hoãn thời gian giao hàng và/hoặc cung ứng dịch vụ, khách hàng phải có văn bản thông báo chính thức cho Opticon và gia hạn thời gian hợp lý để Opticon thực hiện nghĩa vụ giao hàng. Nếu quá thời gian gia hạn, khách hàng có quyền hủy hợp đồng trong trường hợp chưa phát sinh giao hàng hay cung ứng dịch vụ. Opticon không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại phát sinh từ việc giao hàng hay cung ứng dịch vụ chậm trễ. Opticon được phép giao hàng nhiều đợt. Khách hàng có nghĩa vụ chấp thuận hàng được giao, nếu có dịch vụ đi kèm, khách hàng phải tạo điều kiện và hợp tác để Opticon thực hiện cung ứng dịch vụ. Nếu khách hàng có hành vi vi phạm nghĩa vụ trên, khách hàng phải chịu toàn bộ chi phí và rủi ro đối với hàng hóa được giao. Khách hàng phải thanh toán cho Opticon mọi chi phí phát sinh từ việc giao hàng, lưu trữ, phí bảo hiểm và bất kỳ khoản phí cho những thiệt hại gây ra bởi khách hàng từ chối nhận hàng. Giao hàng tại xưởng theo điều kiện Ex Works (Ex Work Incoterms 2000), trừ khi giữa hai bên có thỏa thuận khác bằng văn bản. Ngay từ thời điểm giao nhận hàng, mọi rủi ro về tổn thất hay thiệt hại sẽ được chuyển giao cho khách hàng kể cả khi quyền sở hữu hàng hóa chưa được chuyển giao cho khách hàng.

Thanh toán và đảm bảo

Trong vòng 30 ngày sau ngày xuất hóa đơn, khách hàng phải thanh toán tiền hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho tài khoản ngân hàng ghi trên hóa đơn và theo đơn vị tiền tệ đã thỏa thuận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản. Ngày thanh toán là ngày mà số tiền thanh toán đã được ghi có tại tài khoản ngân hàng. Khách hàng không có quyền thanh toán bù trừ. Sau thời hạn thanh toán và khách hàng không trả nợ đúng hạn, khách hàng phải chịu lãi suất theo luật định Hà Lan và bắt đầu tính lãi từ ngày hết hạn thanh toán. Tại bất kỳ thời điểm, Opticon có quyền yêu cầu có sự đảm bảo thích đáng hoặc thanh toán trước toàn bộ hoặc một phần giá trị hàng hóa/ dịch vụ.

Quyền sở hữu và quyền cầm cố

Mọi hàng hóa đã giao hoặc sẽ giao cho khách hàng vẫn thuộc quyền sở hữu của Opticon cho đến khi Opticon nhận được thanh toán toàn bộ tiền hàng, phí dịch vụ liên quan bao gồm trong hợp đồng và bất kỳ khoản phí, thiệt hại hay lãi suất phát sinh từ sự vi phạm hợp đồng của khách hàng. Trong khoảng thời gian Opticon bảo lưu quyền sở hữu hàng hóa, khách hàng phải lưu trữ và tách biệt hàng hóa của Opticon với những hàng hóa khác để đảm bảo có thể nhận ra hàng hóa của Opticon một cách rõ ràng tại mọi thời điểm. Khách hàng chịu mọi chi phí phát sinh từ việc Opticon lấy lại hàng hóa. Trong khoảng thời gian Opticon bảo lưu quyền sở hữu hàng hóa, khách hàng đang chiếm giữ hàng hóa phải có khả năng hoạt động và giao hàng trong quá trình kinh doanh bình thường. Opticon yêu cầu khách hàng phải cầm cố tài khoản phải thu từ việc bán hàng hóa trên với đơn vị thụ hưởng là Opticon. Trong khoảng thời gian Opticon bảo lưu quyền sở hữu hàng hóa, khách hàng phải mua bảo hiểm rủi ro thông thường cho hàng hóa với đơn vị thụ hưởng là Opticon.

Khiếu nại

Ngay khi nhận hàng hóa và/hoặc dịch vụ, khách hàng có nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa và dịch vụ có bị hư lỗi hay thiếu sót không, khách hàng phải đảm bảo hàng hóa được giao và/ hoặc dịch vụ được cung ứng là phù hợp với mục đích sử dụng chiếu theo hợp đồng liên quan. Trong trường hợp khách hàng lắp đặt và đưa hàng hóa vào sử dụng trước khi tiến hành các kiểm tra như vừa đề cập, khách hàng phải tự chịu rủi ro. Đối với những hư lỗi có thể nhìn thấy, khách hàng phải báo cho Opticon bằng văn bản trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng hàng nhận hàng hoặc được cung ứng dịch vụ. Đối với những hư lỗi không thể nhìn thấy khi nhận hàng, bao gồm những hư lỗi được chứng minh hay có thể được chứng minh một cách hợp lý bởi các bước kiểm tra đã đề cập ở trên trước khi lắp đặt, khách hàng phải báo cho Opticon trong vòng 05 ngày làm việc sau khi phát hiện hư lỗi hoặc trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm hợp lý cho rằng khách hàng đã có thể phát hiện hư lỗi.

Bảo hành

Hàng hóa của Opticon được bảo hành 24 tháng kể từ ngày giao hàng với điều kiện khách hàng sử dụng hàng hóa trong điều kiện bình thường. Trong trường hợp phát hiện hàng hóa bị hư lỗi trong thời hạn bảo hành và Opticon đã được thông báo về hàng hóa hư lỗi theo điều khoản “Khiếu nại”, Opticon sẽ chỉ có nghĩa vụ miễn phí sửa chữa hư lỗi hàng hóa hoặc cung ứng các bộ phận cần thiết cho việc sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có liên quan, tùy ý Opticon. Nếu Opticon nhận thấy việc sửa chữa hay thay thế hàng hóa không (hoặc không còn) khả thi hoặc gây ra rắc rối không hợp lý, Opticon có quyền cấp cho khách hàng khoản tín dụng bằng với giá trị khách hàng đã thanh toán cho hàng hóa và/hoặc dịch vụ có liên quan mà không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại sau này. Điều kiện sử dụng bình thường được hiểu là việc sử dụng hàng hóa cho mục đích đã được chỉ định, bao gồm việc tuân theo hướng dẫn sử dụng bằng văn bản đính kèm với hàng hóa hoặc hướng dẫn sử dụng bằng lời nói từ Opticon trong quá trình lắp đặt hàng hóa, tùy vào quyết định của Opticon. Opticon bảo hành đối với các bộ phận được chứng minh bị hư lỗi và trong thời hạn bảo hành, ngoại trừ các bộ phận hao mòn thông thường. Những hư hỏng do hao mòn thông thường, ô nhiễm, sử dụng không đúng cách, sơ suất, bất cẩn, mạnh bạo hay cố ý làm hư hỏng, tùy vào kết quả xem xét hợp lý của Opticon, sẽ không được bảo hành. Những hư hỏng gây ra bởi các tác nhân bên ngoài như thao tác từ bên thứ ba, sử dụng không đúng, sử dụng chất liệu chất lượng kém không bền, thay đổi thiết lập, do nguồn điện, động đất, lửa, sấm sét, lũ lụt, bạo loạn, phần mềm và kết nối hay giao diện bên ngoài với thiết bị khác mà không có sự chỉ định của Opticon, cũng sẽ không được bảo hành. Opticon không chịu trách nhiệm bảo hành PIN và phụ kiện đi kèm như USB-Cable, tai nghe, dây xạc,... Khách hàng chỉ được phép trả lại hàng hóa cho Opticon nếu trước đó có sự chấp thuận và chỉ thị bằng văn bản của Opticon. Khách hàng chỉ được chuyển nhượng bảo hành cho bên thứ ba nếu trước đó có chấp thuận bằng văn bản của Opticon. Các bên có thể lập văn bản đồng ý áp dụng điều kiện bảo hành khác nhau đối với một số mặt hàng.

Điều kiện để được bảo hành

  • Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành
  • Sản phẩm bị hư hỏng được xác định là do lỗi của nhà sản xuất
  • Số serial và tem niêm phong trên san phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị rách hoặc mất đi
  • Số serial trên sản phẩm và trên phiếu bảo hành phải giống nhau.
  • Xuất trình phiếu bảo hành với thông tin đầy đủ của sản phẩm ngay khi yêu cầu dịch vụ

Ghi chú quan trọng: Quý khách vui lòng điền thông tin bảo hành theo mẫu sau trước khi gửi máy về Văn phòng Opticon để bảo hành.

Bất khả kháng

Opticon có quyền viện dẫn bất khả kháng từ điều khoản 6:75 Bộ luật dân sự Hà Lan, nếu việc thực hiện hợp đồng bị ngăn chặn hoặc cản trở một phần hay toàn bộ, tạm thời hay không tạm thời, trong những tình huống vượt ngoài kiểm soát, bao gồm tòa nhà hay công trình bị phong tỏa, đình công, bán đình công làm gián đoạn hay chậm trễ hoạt động, đóng cửa tạm thời, bên thứ ba chậm trễ trong việc cung cấp các bộ phận, hàng hóa hay dịch vụ cho Opticon mà lỗi không thuộc về Opticon, người lao động đau ốm, các tai nạn và gián đoạn trong hoạt động kinh doanh và các vấn đề giao thông. Trong trường hợp Opticon gặp sự kiện bất khả kháng, việc thực hiện nghĩa vụ được trì hoãn. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 03 tháng, cả Opticon và khách hàng đều có quyền chấm dứt những phần chưa thể thực hiện trong hợp đồng. 

Trách nhiệm

Mọi trách nhiệm của Opticon được giới hạn trong phạm vi thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo điều khoản “Bảo hành”, trừ trường hợp xảy ra thiệt hại do hành vi cố ý hoặc sơ suất hiển nhiên từ Opticon. Opticon không chịu trách nhiệm cho thiệt hại mang tính gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại do giao hàng trễ, thiệt hại đối với hàng hóa khác của khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba, thiệt hại do khách hàng sử dụng không đúng dịch vụ hoặc hàng hóa, tổn thất doanh thu, tổn thất lợi nhuận, tổn thất uy tín hay tổn thất từ việc thiết bị không hoạt động, thiệt hại do khách hàng cung cấp thông tin không đúng và/hoặc không đầy đủ. Trong mọi trường hợp nếu Opticon có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, tùy Opticon có thể lựa chọn một trong hai cách: một là, bồi thường với giá trị không cao hơn giá trị hóa đơn của hàng hóa đã giao, giá trị của phần có liên quan hoặc dẫn đến thiệt hại; hai là, nếu chính sách bảo hiểm của Opticon có bao gồm bảo hiểm cho thiệt hại đó, giá trị bồi thường không cao hơn số tiền nhận được từ công ty bảo hiểm. Trong trường hợp tiếp tục hợp đồng, “giá trị hóa đơn” là số tiền phải trả Opticon cho những dịch vụ đã phát sinh trong khoảng thời gian 03 tháng trước khi xảy ra sự kiện thiệt hại, khấu trừ đi các khoản tín dụng liên quan trong khoảng thời gian đó mà Opticon đã cấp cho khách hàng.

Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả, quyền kiểu dáng và quyền nhãn hiệu đối với hàng hoá, dịch vụ cung cấp bởi Opticon (bao gồm nhưng không giới hạn các phần mềm được phát triển bởi Opticon, bản vẽ, bảng tính, bản phác thảo, dữ liệu kỹ thuật, bí quyết và chỉ dẫn) đều thuộc về Opticon và không được chuyển giao cho khách hàng, trừ khi các bên có sự thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản. Khách hàng không được phép xâm phạm quyền tác giả , quyền kiểu dáng , quyền nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác của Opticon. Trong trường hợp quyền sở hữu trí tuệ đang được tạo ra theo một hợp đồng giữa Opticon và khách hàng, tất cả các quyền đó sẽ thuộc về Opticon, và khi cần thiết, khách hàng sẽ chuyển giao các quyền đó cho Opticon và khách hàng phải bằng mọi cách hợp tác chuyển giao các quyền đó cho Opticon. Khách hàng phải bồi thường cho Opticon đối với mọi khiếu nại của bên thứ ba về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong trường hợp hành vi xâm phạm đó có liên quan đến sự phát triển, phân phối hoặc sử dụng hàng hoá mà Opticon đã phát triển theo các thông số kỹ thuật do khách hàng cung cấp. Khách hàng cũng phải bồi thường cho Opticon trong trường hợp Opticon sửa đổi, điều chỉnh hàng hóa hiện tại theo sự chỉ thị của khách hàng. Opticon bồi thường cho khách hàng đối với khiếu nại của bên thứ ba về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của một sản phẩm do Opticon phát triển một cách độc lập, ngay khi Opticon nhận được thông báo bằng văn bản của khách hàng về khiếu nại đó.

Bảo mật

Khách hàng phải bảo mật nghiêm ngặt bất kỳ thông tin và bí quyết nhận được từ Opticon và không được tiết lộ những thông tin và bí quyết này cho bên thứ ba mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Opticon. Khách hàng cũng không được phép sử dụng những thông tin và bí quyết này trong bất kỳ trường hợp trừ khi được quy định rõ ràng trong một hợp đồng văn bản có áp dụng những điều khoản và điều kiện này.

Chấm dứt hợp đồng

Cả hai bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng và có hiệu lực chấm dứt ngay lập tức nếu: (i) bên kia được cấp lệnh hoãn trả nợ tạm thời hoặc có thời hạn; (ii) bên kia tuyên bố phá sản; (iii) bên kia có hành vi vi phạm các quy định của hợp đồng và trong một khoảng thời gian hợp lý, bên kia vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ sau khi đã được thông báo nhắc nhở bằng văn bản; hoặc (iv) bên kia có hành vi vi phạm mà không còn cách nào để sửa chữa hay hoàn thành nghĩa vụ. Nếu xảy ra một trong những sự kiện đã nêu trong điều khoản này, mọi yêu cầu trả nợ có thể có của Opticon đối với khách hàng sẽ lập tức đến hạn phải thanh toán.

Lựa chọn luật và tòa án có thẩm quyền

Mối quan hệ giữa các bên chịu sự chi phối bởi pháp luật Hà Lan. Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế không được áp dụng. Tất cả tranh chấp chỉ được phép đệ trình xét xử đến tòa án có thẩm quyền tại Haarlem hoặc tòa án cao hơn, trừ khi Opticon chọn giải quyết tranh chấp tại tòa án có thẩm quyền tại quốc gia của khách hàng.

Tài liệu này là một bản dịch đầy đủ và trung thực của văn bản gốc ngôn ngữ Hà Lan, nhưng sự khác biệt trong luật pháp có thể tạo ra sự mơ hồ ở các khu vực pháp lý khác. Trong trường hợp có sự tranh chấp về cách hiểu của bất kỳ điều kiện nêu trong Những Điều khoản & Điều kiện chung về Giao hàng và Thanh toán, bản chính thức bằng ngôn ngữ Hà Lan sẽ được ưu tiên xem xét.

======================================

CÔNG TY TNHH OPTICON VIETNAM

Lầu 3, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM

Tel: 08 222 88 262

Mail: sales@opticon.vn

 

Các cửa hàng luôn gặp phải khó khăn trong việc quản lý kho hàng vì hầu như các sản phẩm đều quản lý bằng dãy mã vạch dài và không dễ nhớ. Điều này khiến cho các cửa hàng phải tìm cách để kiểm soát kho hàng thật cẩn thận và chi tiết. Chính vì vậy, kiểm kho là công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng và tốn khá nhiều thời gian, công sức. Vậy làm cách nào để tìm ra giải pháp giải quyết...

Chi tiết

Hướng dẫn các bạn cách kết nối máy quét mã vạch đầu RS232 với những thiết bị máy tính & laptop không có hỗ trợ cổng RS232.

Chi tiết

Cách đây gần 2 năm, VnReview đã có bài trải nghiệm chiếc "smartphone công nghiệp Opticon H27" với công dụng chính là quét mã vạch 1D và 2D. Sản phẩm trong bài đánh giá lần này là phiên bản nâng cấp toàn diện cả về thiết kế, phần mềm lẫn cấu hình với tên mã Opticon H28

Chi tiết

Để hưởng ứng kế hoạch phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô Thị Thông Minh đầu tiên của cả nước, trước hết cần phải thay đổi quy trình xử lý thủ tục hành chính và tăng cường tính bảo mật cho các tài liệu nội bộ.

Chi tiết

Triển lãm ICT Comm 2018 đã chính thức diễn ra vào ngày 7-9/6/2018 tại Trung Tâm Hội Nghị Triển Lãm SECC, Quận 7. Sự kiện này hội tụ hàng trăm các đơn vị uy tín và chuyên nghiệp trong ngành công nghệ thông tin trong và ngoài nước.

Chi tiết

Máy quét mã vạch | máy đọc mã vạch OPTICON H27 Máy quét mã vạch | máy đọc mã vạch OPTICON H27 Máy quét mã vạch | Máy kiểm kho OPTICON H22 Máy quét mã vạch | Máy kiểm kho OPTICON H22 Máy check mã vạch | Máy đọc mã vạch OPTICON H-32 Máy check mã vạch | Máy đọc mã vạch OPTICON H-32 Máy quét mã vạch | Máy đọc mã vạch OPTICON OPH-1005 Máy quét mã vạch | Máy đọc mã vạch OPTICON OPH-1005 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPH-3001 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPH-3001 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPI-3601 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPI-3601 Máy đọc mã vạch | Máy check mã vạch OPTICON OPR-2001 Máy đọc mã vạch | Máy check mã vạch OPTICON OPR-2001 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPR-3201 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPR-3201 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPL-6845R Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPL-6845R Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPI-2201 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPI-2201 Máy check mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON H28 Máy check mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON H28 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON C37 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON C37 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON M10 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON M10 Máy quét mã vạch | Máy đọc mã vạch OPTICON OPV-1001 Máy quét mã vạch | Máy đọc mã vạch OPTICON OPV-1001 Máy quét mã vạch | Máy check mã vạch OPTICON F-31 Máy quét mã vạch | Máy check mã vạch OPTICON F-31 Máy quét mã vạch | Máy kiểm kho không dây OPN-4000i Máy quét mã vạch | Máy kiểm kho không dây OPN-4000i Máy quét mã vạch | Máy kiểm kho Wifi OPTICON OPN-3002i Máy quét mã vạch | Máy kiểm kho Wifi OPTICON OPN-3002i Máy quét mã vạch | Máy kiểm kho Bluetooth Wifi OPTICON  PX-20 Máy quét mã vạch | Máy kiểm kho Bluetooth Wifi OPTICON PX-20